ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod restauracevpodzamci.cz a telefonické objednávky

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek https://www.restauracevpodzamci.cz nebo telefonické linky +420 571 892 209. 
Tyto podmínky jsou účinné od 25.5.2018.

 
OZNAČENÍ STRAN
Prodávající a provozovatel - MAJIR s.r.o., IČ: 29271444, se sídlem Holešov, Žopy 141, PSČ: 769 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 69784 (dále MAJIR).

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod https://www.restauracevpodzamci.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s MAJIR, s.r.o.nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – MAJIR, s.r.o. nebo kupující.

OBECNÉ INFORMACE
1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách https://www.restauracevpodzamci.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 571 892 209, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách https://www.restauracevpodzamci.cz) bude u MAJIR, s.r.o. uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro MAJIR, s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. MAJIR, s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. MAJIR, s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany MAJIR, s.r.o. je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany MAJIR, s.r.o. za přijatou, pokud MAJIR, s.r.o. nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany MAJIR, s.r.o. ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem MAJIR, s.r.o.. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je MAJIR, s.r.o. oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V pobočkách MAJIR, s.r.o. nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ
1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a MAJIR, s.r.o. vzniknou z tohoto důvodu náklady, je MAJIR, s.r.o. oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není MAJIR, s.r.o. povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY
1. Způsoby platby: platba hotově nebo kartou při předání. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,- Kč nahlásit při objednávání.

3. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) 30 Kč - do 5 km.
Kurýrní služba (náš rozvoz) 40 Kč - do 10 km.
Destinace Cena s DPH
Bořenovice 30,00 Kč
Chomýž 40,00 Kč
Dobrotice 30,00 Kč
Hlinsko pod Hostýnem 30,00 Kč
Holešov 30,00 Kč
Horní Lapač 30,00 Kč
Hulín 40,00 Kč
Jankovice 30,00 Kč
Količín 30,00 Kč
Kostelec u Holešova 40,00 Kč
Kurovice 40,00 Kč
Ludslavice 30,00 Kč
Martinice 30,00 Kč
Míškovice 40,00 Kč
Němčice 40,00 Kč
Pacetluky 40,00 Kč
Pravčice 40,00 Kč
Přílepy 30,00 Kč
Prusinovice 30,00 Kč
Racková 40,00 Kč
Roštění 40,00 Kč
Rymice 30,00 Kč
Třebětice 30,00 Kč
Tučapy 30,00 Kč
Zahnašovice 30,00 Kč
Žeranovice 30,00 Kč
Žopy 30,00 Kč


AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY
1. E-shop https://www.restauracevpodzamci.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. MAJIR, s.r.o. nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. MAJIR, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. MAJIR, s.r.o. si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je MAJIR, s.r.o. i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)
1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit MAJIR, s.r.o. neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. MAJIR, s.r.o. je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, 
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
kupující MAJIR, s.r.o., co ještě vrátit může, a dá MAJIR, s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. MAJIR, s.r.o. odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí MAJIR, s.r.o..

8. Reklamaci vyřídí MAJIR, s.r.o. neprodleně. O průběhu reklamace MAJIR, s.r.o. kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně v sdídle MAJIR, s.r.o..

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by MAJIR, s.r.o. již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
odstranění vady dodáním nové věci
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny
odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí MAJIR, s.r.o. výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady MAJIR, s.r.o., má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu MAJIR, s.r.o., což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li MAJIR, s.r.o. vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.